Kushtet e sherbimit

1. Parathenie

Keto kushte perdorimi qeverisin perdorimin tuaj te faqes se internetit; duke perdorur faqen tone te internetit, ju pranoni teresisht kushtet tona. Nese nuk jeni dakort me keto kushte perdorimi ose me ndonje pjese te tyre, ju nuk duhet ta perdorni faqen tone te internetit.

2. Leje per perdorimin e faqes se internetit

Nese nuk shprehet ndryshe, ne ose licensuesit tane kane te drejtat intelektuale te prones mbi kete faqe interneti dhe materialeve qe ndodhen ne te. Ne varesi te licences me poshte, te gjitha te drejtat intelektuale te prones jane te rezervuara.

Ju mund te shihni, te shkarkoni vetem me qellimin per t\'i ruajtur dhe te printoni faqe nga faqja e internetit per perdorimin tuaj personal, ne saje te kufizimeve te shprehura me poshte dhe kudo ne keto kushte perdorimi.

Ju nuk duhet:

  • Te ripublikoni mateliale nga kjo faqe interneti (duke perfshire edhe ripublikimin ne nje faqe tjeter interneti);
  • Te shisni, te jepni me qira ose te nen-licenconi materiale nga kjo faqe interneti;
  • Te tregoni materiale te kesaj faqeje interneti ne publik;
  • Te riprodhoni, te duplikoni, te kopjoni ose te shfrytezoni materiale ne faqen tone te internetit per qellime tregtimi.
  • Te shtoni ose modifikoni materiale ne kete faqe interneti; ose
  • Te rishperndani materiale nga kjo faqe interneti (pervec materialeve te bera specifikisht dhe ekskluzivisht per qellime rishperndarjeje, si buletinet tane informativ ose broshurat)

Atje ku materiali eshte bere enkas per rishperndarje, do te rishperndahet vetem sipas organizimit tuaj.

3. Perdorimi i pranueshem

Nuk duhet ta perdorni faqen tone te internetit ne menyra qe shkaktojne, ose mund te shkaktojne, deme per faqen e internetit ose demtim te arritshmerise se faqes se internetitl ose ne ndonje menyre qe eshte e paligjshme, mashtruese ose e demshme, ose ne lidhje me qellimet dhe aktivitetet e paligjshme, mashtruese dhe te demshme.

Nuk duhet te perdorni faqen tone te internetit per te kopjuar, ruajtur, strehuar, transmetuar, derguar, perdorur, publikuar ose shperndare materiale qe kane te bejne me (ose qe lidhen me) spyware-e, viruse kompjuterike, Trojane, worm, keystroke logger, rootkit ose sotfware te tjera e demshme.

Nuk duhet te drejtoni asnje aktivitet mbledhes te dhenash sistematik ose automatik (duke perfshire pa limitime scraping, data mining, data extraction dhe mbledhje te dhenash) ne ose ne lidhje me faqen tone te internetit pa lejen tone te shkruar.

Nuk duhet ta perrdorni faqen tone te internetit per te transmetuar ose derguar komunikime tregtare.

Nuk duhet te perdorni faqen tone te internetit per qellime qe lidhen me marketingun pa lejen tone me shkrim.

4. Hyrje e kufizuar

Hyrja ne disa zona te faqes sonte te internetit eshte e kufizuar. Ne rezervojme te drejtat per te kufizuar hyrjen ne zona te tjera te faqes sone te internetit, ose ne te gjithe faqen e internetit, sipas gjykimit tone.

Nese ju pajisim me nje ID perdoruesi dhe password per te bere te mundur hyrjen tuaj ne zonat e kufizuara te faqes sone apo te permbajteve dhe sherbimeve te tjera, ju duhet te siguroheni qe ai ID dhe password te mbahen sekret.

5. Permbajtja e krijuar e perdoruesit

Ne keto kushte perdorimi, \"permbajtja e perdoruesit\" ka te beje me materiale (qe perfshijne pa limit tekste, imazhe, materiale audio, materiale video dhe materiale audiovizive) qe ju paraqisni ne faqen tone te internetit, per cfaredo lloj qellimi.

Ju na garantoni nje licence te perbotshme, te pakthyeshme, jo ekskluzive per te perdorur, adaptuar, publikuar, perkthyer dhe shperndare permbajtjen e perdoruesit tuaj ne ndonje media ekzistuese ose te ardhme. Gjithashtu na garantoni te drejten per te sub-licencuar keto te drejta dhe te drejten per te vepruar ne rast se keto te drejta shkelen.

Permbajta e perdoruesit nuk duhet te jete e jashteligjshme, nuk duhet te thyeje ligjet e te drejtave te ndonje pale te trete dhe nuk duhet te shkaktoje veprime ligjore kunder jush, nesh ose paleve te treta (ne cdo rast nen cdo ligj te aplikueshem).

Nuk duhet te paraqisni permbejte perdoruesi ne faqen e internetit qe eshte ose ka qene subjekt i ndonje kercenimi ose ne proces ligjor ose ankesa te ngjashme.

Ne rezervojme te drejten per te shtuar ose haqur cdo material qe eshte futur ne faqen tone te internetit ose qe eshte ruajtur ne serverat tane, ose qe eshte publikuar ne faqen tone te internetit.

Pavaresisht nga te drejtat tona brenda ketyre kushteve te perdorimit ne lidhje me permbajtjen e perdoruesit, ne nuk do te monitorojme futjen e permbajtjeve te tilla, ose publikimin e permbajtjeve te tilla ne faqen tone te internetit.

6. Garanci te kufizuara.

Ndersa ne perpiqemi per te siguruar qe informacionet ne kete faqe interneti te jene te korrekte, ne nuk garantojme saktesine e tij dhe as nuk sigurojme faktin qe faqja e internetit te jete e disponueshme apo qe materiali ne faqe te azhornohet.

Deri ne masen maksimale te lejuar nga ligji ne fuqi ne perjashtojme te gjitha perfaqesimet, garancite dhe kushtet qe lidhen me kete faqe interneti dhe perdorimin e keraj faqeje (duke perfshire, pa kufizime, cdo garanci qe merret me ligj per kualitet te kenaqshem, ose perdorimin per nje kujdes dhe aftesi te arsyeshme).

7. Kufizimet e pergjegjesise.

Asgje ne keto kushte perdorimi (ose ne faqen tone te internetit) nuk do te perjashtoje ose limitoje pergjegjesine tone per mashtrime, per vdekje ose demtime personale te shkaktuara nga neglizhenca jone, ose cdo pergjegjesi tjeter qe nuk mund te perjashtohet apo kufizohet sipas ligjeve ne fuqi.

Sipas kesaj qe u tha, pergjegjesia jone ne lidhje me perdorimin e faqes sone te internetit ose ne lidhje me kushtet e perdorimit, duke perfshire neglizhencen, do te kufizohen si me poshte:

  • Duke thene se informacionet dhe sherbimet ne kete faqe interneti ofrohen falas, ne nuk do te mbajme pergjegjesi per ndonje humbje ose demtim te kesaj natyre.
  • Nuk do te mbajme pergjegjesi per ndonje humbje indirekte ose specifike apo demtim;
  • Our maximum liability in relation to any event or series of related events will be limited toPergjegjesia jone maksimale ne lidhje me ndonje ngjarje do te jete  €100,000

8. Demshperblim

Do te demshperbleheni nga ne per ndonje humbje, demtim, kosto, dhe shpenzime (duke perfshire pa kufizime shpenzimet ligjore dhe shumat e paguara nga ne per palet e treta) nese keni vuajtur nga ne, ne lidhje me ato qe thuhen ne keto kushte perdorimi.

9. Degezimet e ketyre kushteve te perdorimit.

Pa paragjykime per te drejtat tona ne keto kushte perdorimi, nese degezoni keto kushte perdorimi ne ndonje menyre, ne do te ndermarrim veprime te tilla, duke perfshire edhe heqjen e mundesise qe ju te hyni perseri ne kete faqe interneti, te bllokojme kompjuterin duke perdorur adresen IP, te kontaktojme ata qe ju ofrojne sherbimin e internetit per t\'u kerkuar qe te bllokojne lidhjen tuaj dhe/ose t\'ju cojme ne procese gjyqesore.

10. Variant

Ne mund te rishikojme keto kushte perdorimi here pas here. Kushtet e perdorimit te ripara do te aplikohen per perdorimin e faqes se internetit nga data e publikimit te termave te ripara. Ju lutem kontrollojeni kete faqe rregullisht per t\'u familjarizuar me versionin aktual.

11. Detyre

Ne mund te transferojme, nen-kontraktojme ose marreveshje te tjera me te drejtat tona dhe/ose detyrimet ne lidhje me keto kushte perdorimi pa ju lajmeruar ose pa kerkuar aprovimin tuaj.

12. Ndeshkimi

Nese nje pike e ketyre kushteve te perdorimin percaktohet nga ndonje ligj apo autoritet ligjor, pikat e tjera do te vazhdojne te jene ne fuqi.

13. Perjashtimi i paleve te treta

Keto kushte perdorimi jane per te miren tuaj dhe tonen dhe nuk jane menduar te jene ne te mire te palee te treta ose te kushtezohen nga palet e treta.

14. E gjithe marreveshja

Keto kushte perdorimi, perbejne te gjithe marreveshjen mes jush dhe nesh ne lidhje me perdorimin e kesaj faqeje interneti, dhe zevendesojne te gjitha marreveshjet e meparshme ne lidhje me perdorimin tuaj te kesaj faqeje interneti.

15. Ligji dhe jurizdiksioni

Keto kushte perdorimi jane ne perputhje me ligjin anglez dhe cdo kundershtim ne lidhje me te do te jete subjekt i jurisdiksionit jo-ekskluziv te Shqiperise.

16. Regjistrimi dhe autorizimi

Numri yne i regjistrimit eshte:

Jemi subjekt i ligjit shqiptar.

Titulli yne profesional eshte Albania Estate dhe eshte i garantuar ne Shqiperi.

17. Detajet tona

Emri i plote i kompanise sone eshte Albania Estate Shpk

Ne jemi te regjistruar ne Shqiperi me numrin e regjistrimit

Mund te na kontaktoni me email duke perdorur: Contact Form

Guida e Pronave në Shqipëri

Për te marrë falas Guidën e Pronave në Shqipëri, ju lutem kompletoni detajet tuaja më poshtë për të shkarkuar menjëherë librin elektronik.

Shkarko Falas